top of page

Phamily Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 100 điểm

  • Book a session

   Nhận 1 điểm

  • Sign up to the site

   Nhận 5 điểm

  • Order a plan

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. Quy đổi phần thưởng

  • 10% off all store products

   10 Điểm = Giảm giá 10% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 10% off Next Phamily Plan

   100 Điểm = Giảm giá 10% cho tất cả gói

  • phamilydropin

   200 Điểm = Giảm giá 100% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

bottom of page